K O N T A K T

tel.: +420 603 460 149
       +420 603 465 041

fax: +420 266 712 222
hanf@volny.cz
; viktorie.strakova@seznam.cz